Kateřína Rudčenková

*12. April 1976 in Prag

Nach der Matura (r. 1994) studierte sie im Konversatorium Jaroslav Ježek, Fach Kreation schriftlicher Texte und Drehbücher (1994-1999), und betriebswirtschaftliche Fakultät der Böhmischen Universsität für Bodenkultur ( 1995-2001).

Erstmals veröffentlichte sie Lyrik im Jahre 1998 in den Literární noviny [Literaturzeitung], weiter s publizierte sie Gedichte, Prosa, Dramen, Fotografien und Rzensionen in Zeitungen und Zeitschriften wie "A2", "Alternativa", "Aluze", "Convorbire literare" (Rumänien), "Dům" (Österreich), "Host", "Intelektuál", "Lidové noviny" [Volkszeitung], "Mauskripte", "Mlada fronta Dnes", "Pìší zóna" [Schreibzone], "Pobocza" [Randstein] (Polen), "Podium" (Österreich), "Poezia" (Rumänien), Psí víno [Hundewein], "Salon Práva", "Semicerchio" (Italien), "Souvislosti" [Zusammenhänge], "Tvar" [Form], "Weles", "Zlatna greda" [Goldene Stütze] (Serbien).

V Edici souèasné èeské poezie (nakladatelství Klokoèí a Knihovna Jana Drdy, Praha a Pøíbram) vydala tøi básnické sbírky: Ludwig (1999), Není nutné, abyste mì navštìvoval (2001; v èesko-nìmecké verzi "...není nutné, abyste mì navštìvoval/...nicht nötig, mich zu besuchen", Wieser Verlag, Klagenfurt 2002) a Popel a slast (2004). Knížku povídek Noci, noci vydalo nakladatelství Torst (Praha 2004), divadelní hru Niekur nakladateství Vìtrné mlýny (Brno, 2007). Ètvrtá básnická sbírka Chùze po dunách vyšla v nakladatelství Fra v roce 2013, v roce 2014 za ni získala cenu Magnesia Litera v kategorii poezie.

Její divadelní hru Frau in Blau (2004) uvedlo Èinoherní studio Ústí nad Labem roku 2004. Hru Niekur (2006), za niž obdržela 2. místo v dramatické soutìži Cen Alfréda Radoka 2006, uvedlo v prosinci 2008 pražské Divadlo Ungelt. (V inscenovaném ètení ji také pøedstavilo Divadlo Letí, rozhlasovou podobu hry odvysílala stanice ÈRo Vltava.) Hru Èas tøešòového dýmu (2007), která postoupila do finále Cen Alfréda Radoka 2007, uvedlo v èervnu 2008 ve scénickém ètení newyorské Immigrants´ Theatre, rozhlasovou podobu odvysílala stanice ÈRo Vltava v lednu 2009. Hra byla zaøazena do elektronické antologie èeských dramatikù Game´s Not Over.

Je zastoupena v povídkových souborech Už tì nemiluju a Schùzky s erotikou (Listen, 2005).

Je zastoupena v zahranièních antologiích (Anglie, Bulharsko, Francie, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko). Její básnì byly pøeloženy do angliètiny, bulharštiny, èínštiny, francouzštiny, hebrejštiny, italštiny, maïarštiny, maltštiny, nìmèiny, polštiny, rumunštiny, slovenštiny, slovinštiny, srbštiny, španìlštiny, litevštiny a lotyštiny.

V roce 2003 obdržela nìmeckou básnickou Cenu Huberta Burdy (Der Hubert-Burda-Preis für junge Lyrik v rámci udílení Hermann-Lenz-Preis).

Získala tvùrèí stipendium v Nezávislém literárním domu (ULNÖ) v rakouské Kremži (v r. 2001), Stipendium Hermanna Kestena v Norimberku (v r. 2002) a v Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf (v r. 2004) v Nìmecku a v Mezinárodním domì spisovatelù a pøekladatelù v Lotyšsku (v r. 2008 a 2009).
V roce 2007 absolvovala mìsíèní rezidenèní pobyt pro zahranièní dramatiky v Royal Court Theatre v Londýnì. V roce 2011 se zúèastnila pøekladatelského workshopu Visegrad Poetesse v Maïarsku, v roce 2014 pøekladatelského workshopu III Obradoiro Internacional de Tradución Poética ve španìlské Galicii na ostrovì San Simón.

Úèastnila se zahranièních literárních festivalù v Anglii (Literární festival v Manchesteru, 2007), Francii (Poésies mezi Prahou a Paøíží, 2008), Itálii (EtnaFest 2005, Festival di musica da camera, Bentivoglio 2012, BookCity Milano - Festival de Littérature Européenne 2013), Irsku (19th Hopkins Festival - International Summer School 2006, Dublinský festival spisovatelù 2004/Dublin Writers Festival 2004), v Izraeli (12th Sha'ar International Poetry Festival v Haifì, 2012), v Kolumbii (Mezinárodní festival poezie v Cartagenì 2004), Maïarsku (Festival Europoetica v Budapešti, 2011), Makedonii (Struga Poetry Evenings 2011), Polsku (Czas Poetów, Lublin 2011), Rakousku (Literarischer Lenz in Centrope, Vídeò 2012, European Literature Days, Spitz 2012), ve Slovinsku (Festival dnevi poezije in vina - Medana 2003), na Slovensku (Ars Poetica - Bratislava 2003, Poézia Cassovia - Košice 2010), v Srbsku (Mezinárodní literární festival v Novém sadu 2006, International Poetry and Book Festival Trgni se! Poezija! v Bìlehradu 2010), ve Španìlsku (Cosmopoética v Córdobì 2011), na Tchaj-wanu (Taipei Poetry Festival 2008), domácího Mìsíce autorského ètení v Brnì aj.

Quelle: http://rudcenkova.freehostia.com/biografie.html

Personal Data

Frau/ pani Kateřína Rudčenková
City: Praha
Activity: Dichterin, Schriftstellerin, Dramatikerin, Rezensentin
Phone Number:
Mobile Phone:
Fax:
Email:
Born in: 12. April 1976
Place of Birth: Praha
Died in: Still alive
Place of death:
Country: Czech Republic