Institut für Weltliteratur

Organisationen Daten

Institut für Weltliteratur
http://usvl.sav.sk/wp/?page_id=28
Konventna 13
811 03
Ort: Bratislava
Telephonnummer: 00421 2 5443 1995
Handynummer:
Fax: 00421 2 5443 1995
E-Mail: usvlust@savba.sk
Siehe auch:

Das Institut für Weltliteratur gehört zur Slowakischen Akademie der Wissenschaften und ist eine der ersten Adressen der Komparatistik in Centrope. http://usvl.sav.sk/wp/

Der Direktor ist Adam Bžoch und der Vizedirektor Róbert Gafrík (siehe Homepage) 

Ústav svetovej literatúry SAV vznikol roku 1991 rozčlenením Literárnovedného ústavu SAV (1973 – 1990). Jeho predchodcom bol Ústav svetovej literatúry a jazykov SAV (1964 – 1973). Riaditeľmi ústavu boli významné osobnosti slovenskej literárnej vedy: Mikuláš Bakoš (1964 – 1972), Dionýz Ďurišin (1991), Dušan Slobodník (1991 – 1992), Ján Koška (1992 – 2006). V súčasnosti je riaditeľom ústavu Adam Bžoch.

Ústav svetovej literatúry SAV sa orientuje sa na základný výskum v oblasti všeobecnej a porovnávacej literárnej vedy a translatológie. Venuje sa výskumu literárnych smerov, žánrov a kultúr, ako aj teórii literatúry a dejinám recepcie inonárodných literatúr na Slovensku. Ústav sa zameriava na dialóg o súčasných výskumných témach s príbuznými disciplínami predovšetkým v rámci humanitných vied. Do vedecko-výskumnej činnosti sa zapájajú aj študenti a študentky doktorandského štúdia, ktoré sa v ústave realizuje v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr .

Ústav spolupracuje s partnerskými inštitúciami na Slovensku, ako aj v zahraničí; patria k nim spoločenskovedné pracoviská SAV, domáce a zahraničné univerzity a vedecké inštitúcie, zahraničné zastupiteľstvá a kultúrne inštitúty, spisovateľské organizácie, literárne a kultúrne spoločnosti a pod.

Neoddeliteľnou súčasťou vedecko-výskumnej činnosti ústavu je aj propagácia literárnej kultúry a vzdelanosti na domácich i zahraničných fórach. Viacerí vedeckí pracovníci a pracovníčky ústavu pôsobia aj v oblasti odborného a umeleckého prekladu.

Ústav sa usiluje byť miestom slobodného bádania a spoločensky relevantných diskusií o rôznych aspektoch literatúry pre širšiu domácu a zahraničnú vedeckú komunitu. S týmto cieľom pravidelne organizuje verejne prístupné prednášky humanitných vedcov a vedkýň zo Slovenska aj zahraničia.

Ústav vydáva medzinárodný vedecký časopis World Literature Studies.