Institut für Literaturstudium

Organisationen Daten

Institut für Literaturstudium
Zikova 1903/2
160 00
Ort: Praha
Telephonnummer: 004201 774 234 239
Handynummer:
Fax:
E-Mail: eva.jelinkova[at]ipsl.cz
Siehe auch:

Institut für Literaturstuium

Das Institut für Literaturstudium (IFLS) trägt durch eigene Forschung, Bildung und Publikationsarbeit zur Vertiefung der Bildung auf dem Gebiet der Literatur. Es entstand auf der Grundlage einer Bürgerinitiative tschechischer Literaturexperten im Jahre 2010 in Prag. Das Hauptziel des Instituts ist, über die engen  Grenzen des Kreises der wissenschaftlichen Spezialsten hinauszugehen und das Interesse an literarischer Reflexion in der gesamten Gesellschaft zu beleben.

Institut pro studium literatury se soustředí na literárněvědný výzkum a vzdělávání v oblasti literární teorie, historie i kritiky a vydávání původních i překladových prací spjatých s literárními otázkami. Rozhodující je potřebnost projektu a jeho konkrétní přínos k poznání literatury a její historie. Institut je přitom otevřen navázání spolupráce s nezávislými badateli i čerstvými absolventy literárněvědných oborů.

 

IPSL klade důraz na zodpovědný přístup k řemeslu zahrnující odbornou práci s archiváliemi, činnost bibliografickou, literárněhistorickou, ediční a teoretickou, předpokládá ovšem zároveň osobitý vklad interpretační. Ve snaze o překonání dílčího záběru literární vědy zahrnuje také nadoborový výzkum, směřující k poznání daného fenoménu – ať už jde o myšlení jednoho autora nebo charakter určitého úseku našich duchovních dějin – v jeho celistvosti.

 

Zvláštní pozornost věnuje IPSL umělecké literární kritice a dalším formám reflexe literatury, v níž krystalizují aktuální i aktualitu přesahující možnosti slovesného umění. Další významnou oblast bádání představuje působení osobností, jejichž díla a aktivity náležejí do odlišných vzájemně komunikujících společenských i národních kontextů (například tvorba německých či židovských autorů žijících v českých zemích nebo působení českých osobností v zahraničí).

 

Struktura organizace

Institut pro studium literatury, který byl založen  jako obecně prospěšná společnost, má šestičlennou správní radu složenou z předních českých literárních odborníků a tříčlennou dozorčí radu, do níž byli jmenováni experti z oblasti práva, ekonomie i neziskového sektoru. Podrobná struktura organizace zde.